Danh sách thủ tục hành chính

Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Chính quyền địa phương
 • Công chức
 • Hội tổ chức chính phủ
 • Quản lý nhà nước về công tác thanh niên
 • Thi đua, khen thưởng
 • Tôn giáo
 • Tổ chức hành chính
 • Tổ chức sự nghiệp công lập
 • Văn thư, lưu trữ
 • Viên chức
 • TÌM THẤY 113 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  2
  Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  3
  Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  4
  Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  5
  Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  6
  Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  7
  Cho phép Hội đặt văn phòng đại diện
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  8
  Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ hoạt động
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  9
  Công nhận Ban vận động thành lập hội
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  10
  Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2021
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2021
  SỐ LƯỢT XEM THỦ TỤC
  Thủ tục mức độ 1 86
  Thủ tục mức độ 2 1574
  Thủ tục mức độ 3 941
  Thủ tục mức độ 4 406
  SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Số người đang truy cập
  Tổng số lượt truy cập