Danh sách thủ tục hành chính

Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Chính quyền địa phương
 • Công chức
 • Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 • Hội tổ chức chính phủ
 • Quản lý nhà nước về công tác thanh niên
 • Thành viên Ủy ban nhân dân
 • Thi đua, khen thưởng
 • Tôn giáo
 • Tổ chức hành chính
 • Tổ chức sự nghiệp công lập
 • Văn thư, lưu trữ
 • Viên chức
 • TÌM THẤY 139 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  2
  Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  3
  4
  5
  Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  6
  Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  7
  8
  Cho phép Hội đặt văn phòng đại diện
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  9
  10

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2021
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2021
  SỐ LƯỢT XEM THỦ TỤC
  Thủ tục mức độ 1 68
  Thủ tục mức độ 2 1443
  Thủ tục mức độ 3 770
  Thủ tục mức độ 4 240
  SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Số người đang truy cập
  Tổng số lượt truy cập